znak

Dom najtaniej
Technologia Wymiary i rzuty Galeria Cennik
Odpowiedzi na pytania Kontakt

Poni¿sza tabela przedstawia cennik budowy domu,
od fundamentów do wersji deweloperskiej.

(Wersja deweloperska bez prac ¶ci¶le wykoñczeniowych: glazury, terakoty, wyk³adzin, bia³ego monta¿u, malowania).

NOWAK 110 - (d³ug. 9,6m x 6,6m szeroko¶æ)

Etap I PRACE WSTÊPNE
Wykonanie fundamentu 30 cm ponad poziom "0" oraz stopa pod komin. (9,5 m3) betonu. 7 500 PLN
Instalacja hydraulicznana parterze. Ciep³a i zimna woda, osadzenie rur kanalizacyjnych. 2 800 PLN
Wykonanie posadzki z ociepleniem, (¿wir, styropian, folia, dwa poziomy wylewki). 5 700 PLN
£±cznie etap 16 000 PLN
ETAP II STANU ZAMKNIÊTEGO, paczki z monta¿em
us³uga firmowa z gwarancj±
Powierzchnia u¿ytkowa 110m2
Cena paczki z obs³ug±
(zgodnie ze specyfikacj± materia³owa umieszczona w tabeli na stronie g³ównej)
69 000 PLN
Cena monta¿u 39 000 PLN
£±cznie 108 000 PLN
ETAP III prace instalacyjne i wykoñczeniowe
Komin prefabrykowany (dwukana³owy z ciagiem wentylacyjnym) z monta¿em 3 600 PLN
Kominek wolnostoj±cy z dystrybutorem ciep³ego powietrza i instalacj± rozprowadzaj±c± ciep³o 7 400 PLN
Wentylacja, odpowietrzenie 1 100  PLN
¦cianki dzia³owe na piêtrze (stela¿ i we³na mineralna) 3 300 PLN
Wykonanie instalacji elektrycznej 230V (bez osprzêtu: gniazdek, wy³±czników, licznika) 4 000 PLN
Drzwi wewnêtrzne (w tym 1 szt. ³azienkowe) z o¶cie¿nicami i monta¿em
"Kowalski" - 4 szt. "Nowak" - 5 szt.
3 000 PLN
Parapetywewnêtrzne i zewnêtrzne 900  PLN
Monta¿ p³yt gipsowych we³ny mineralnej i paroizolacji (bez szpachlowania) 15 000 PLN
Podbitka dachowa(podbicie okapu panelem PCV lub boazeri± drewnian±) 3 700 PLN
Elewacja zewnêtrzna tynk mineralny z ociepleniem styropianem grub. 8cm. 13 700 PLN
£±cznie 55 700 PLN
Razem 179 700 PLN

Podane powy¿ej ceny dla prac etapu pierwszego i trzeciego s± mo¿liwe do wykonania samodzielnie albo przez firmê. Koszty prac dla tych etapów s± orientacyjne i doprecyzowane bêd± po ustaleniu szczegó³ów projektu.
Cena etapu drugiego - stanu zamknietego - jest sta³a.