znak

Dom najtaniej
Technologia Wymiary i rzuty Galeria Cennik Odpowiedzi na pytania Kontakt

Projektowana charakterystyka energetyczna

inaczej pre-świadectwo, stanowi integralną część projektu architektoniczno-budowlanego. Na mocy art. 20 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo budowlane obowiązek dołączenia do projektu charakterystyki energetycznej budynku nie dotyczy jedynie budynków mieszkalnych jednorodzinnych, niewielkich obiektów gospodarczych, inwentarskich i składowych.

Czym różni się charakterystyka energetyczna budynku od świadectwa energetycznego?

Podstawową różnicą jest to, że świadectwo energetyczne sporządza się dla obiektu istniejącego, zaś projektowana charakterystyka energetyczna wykonywana jest dla budynku, który dopiero jest projektowany.

Druga różnica, już mniej istotna, to brak ściśle okre¶lonej formy charakterystyki energetycznej.

To co łączy oba dokumenty to sposób wykonywania obliczeń. Projektowana charakterystyka energetyczna musi być wyznaczona zgodnie z tą samą metodyką, według której opracowuje się świadectwa energetyczne. Czyli obliczenia pre-świadectwa wykonuje się tak samo jak dla certyfikatu energetycznego.

Charakterystyka energetyczna projektowanego budynku powinna zawierać: właściwości cieplne przegród zewnętrznych, sprawności energetyczne instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych, a także dane wykazujące, że przyjęte w projekcie rozwiązania spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 6.11.2008 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT2008) budynek i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne, ciepłej wody użytkowej, a dla budynku użyteczności publicznej również oświetlenia wbudowanego, powinny być zaprojektowane i wykonane tak, aby ilość ciepła, chłodu i energii elektrycznej, potrzebnych do użytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, można było utrzymać na racjonalnie niskim poziomie.
Projektowana charakterystyka energetyczna stwarza możliwość zlokalizowania tych elementów projektowanego obiektu, które mogą być źródłem największych strat energii. Rzetelnie wykonana charakterystyka energetyczna pozwala na wprowadzenie do projektu zmian, które w budynku już zrealizowanym przyniosą wymierne oszczędności.

Do naszych projektów budynków mieszkalnych pomimo braku takiego obowiązku dołączamy pre-świadectwo energetyczne aby nasi inwestorzy już na wstępie orientowali się w przyszłych kosztach eksploatacyjnych domów budowanych w technologii szkieletowej.

ostatnia aktualizacja strony: 02.08.2019